top of page

תקנון האתר

כללי

 1. "פשוט לעצב לבד" הינו אתר אינטרנט, המשלב בין היתר קורסים אונליין, ייעוצים והמלצות בענייני עיצוב ומכירות קבוצתיות (להלן: "המוצרים") למשתתפות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחות, (להלן: "האתר") ומופעל ע"י עוסק מורשה מספר 066067299 (להלן : "פשוט לעצב לבד"). פשוט לעצב לבד מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן ": התקנון) בכל מקום בתקנון בו נכתב "פשוט לעצב לבד" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם .

 2. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחיות בלבד, אך מיועד לגברים, נשים וכל זהות מגדרית אחרת. השימוש באתר ו/או הרישום אליו מותר לכל
  אדם שהינו מעל גיל 18 ובעל כשירות משפטית.

 3. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין פשוט לעצב לבד לבין המשתמשת באתר. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכימה למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות לפעילויות אשר האתר מציע ו/או כל דבר הנוגע לאתר .

 4. פשוט לעצב לבד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמשת מודעת כי ההמלצות משלבות ידע מוקדם של מפעילי האתר ובעת עיונה באתר ו/או רישום לפעילות הינה מאשרת כי קראה החומר הנמצא באתר והבינה את תוכנו. ההשתתפות בפעילות הינה מידיעה מודעת, מתוך בחירה אישית ורצון.

 5. פשוט לעצב לבד, שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין , הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב . על המשתמשת לוודא כי קראה והסכימה לתקנון לפני רכישת המוצר/ים.

 6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר בנוגע לשימוש באתר, יגברו הוראות תקנון זה. למעט הצעות אישיות אשר הוסכמו בין הצדדים.

 7. פשוט לעצב לבד, עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ופשוט לעצב לבד לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. פשוט לעצב לבד רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים .

 8. פשוט לעצב לבד, אינה אחראית לשום מוצר ו/או שירות אשר האתר נתן עליו חוות דעת. המשתמשת בלבד תהא אחראית על איכות ו/או תוכן המוצר אותו היא רוכשת. אתר פשוט לעצב לבד, הינו בגדר ממליץ אישי ולא יישא בשום אחריות, מכל סוג שהוא על מוצרים או שירותים שנרכשו מצד שלישי בעקבות המלצותיו.

 9. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי פשוט לעצב לבד תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פשוט לעצב לבד, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בפשוט לעצב לבד ו/או במוניטין שלה ו/או במשתמשי/ אורחי האתר. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוחה באתר .

 10. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר בדוא"ל: vered@pashut.designהאתר יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

 11. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.

אופן השימוש באתר

משתמשת"/"לקוחה" באתר הנה כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצעת רכישה באתר, מבקרת, גולשת ו/או כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או בכל דרך אחרת. כל משתמשת מצהירה, מסכימה ומתחייבת לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לפשוט לעצב לבד ובין אם לצד ג.

 2. אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית או מחבלת אשר תשנה, תפריע, תמחק, תפגום, תגביל, תשבש, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת ו/או כל צורה אחרת אשר תחבל בעתיד.

 3. המשתמשת רשאית לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושה האישי בלבד, ולא למטרה אחרת או מטרותיה הינם מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.

 4. תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 1. פירוט המוצרים המוצגים באתר מתעדכנים מידי פעם וייתכנו הבדלים בניהם, לעניין, תאריך, מיקום ותוכן. על המשתמשת לבדוק ולברר בטרם הרכישה, כי כל הפרטים אשר מצוינים באתר מתאימים לרצונה. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור המיקום או במחירו , הדבר לא יחייב את האתר, ובכל מקרה האתר יוכל לתקן את הטעות ולהודיע למשתמשת/נרשמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי האתר ישתדל לעשות את מיטב יכולתו על מנת להציג פירוט ומידע מדויק ככל האפשר .

 2. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.

 3. פשוט לעצב לבד רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך הזמנה ונשלח ללקוחה באופן פרטי למספר הנייד שלה או לכתובת המייל שלה בלבד.

 4. פשוט לעצב לבד רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשות האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  פשוט לעצב לבד תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. פשוט לעצב לבד, תגדיר מראש את מסגרת המבצע. לא ניתן יהיה לקבל הנחה ו/או הטבה, מחוץ למסגרת המבצע המפורסם.

 5. בעת הזמנת השירות ו/או הקורס הדיגיטלי, על המזמינה לפרט ספציפית עבור מי הייעוץ ו/או הקורס דיגיטלי נרכש, ובכלל זה: שם מלא ופרטים מזהים נוספים לפי דרישת האתר.

 6. ישנו איסור להעביר את המוצרים הנמכרים באתר, ובכלל זה את הגישה לצפייה בקורס הדיגיטלי לגורם שאינו הגורם עבורו נרכשו המוצרים. איסור ההעברה מתייחס גם להדרכות וידאו שהתקבלו על ידי הלקוחה במסגרת רכישת פגישות ייעוץ וחבילות ליווי שונות.

 

הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

בטרם רכישת הקורס באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינה ואמצעי התשלום בעמוד נחיתה

המחובר לאתר זה (להלן: "טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוחה המזמינה בלבד. פשוט לעצב לבד לא תהא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך .

 1. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. פשוט לעצב לבד שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

 2. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל הלקוחה הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן היא תוחזר אל דף התשלום ותתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמינה בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.

 3. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה
  לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של פשוט לעצב לבד.

 4. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר וכד' אינה מהווה
  "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

ביטול עסקה על ידי המשתמשת באתר

 1. רק הלקוחה המזמינה (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות
  התקנות מכוחו (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן.

 2. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו
  שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 3. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק ובהתאם למדיניות הביטולים המופיעה בכל אירוע בנפרד.

 4. בהתאם לחוק, הלקוחה רשאית לבטל עסקה במסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה:
  בטלפון או בהודעת ווטסאפ או בדואר אלקטרוני. בהודעת הביטול על הלקוחה לפרט את שמה, מספר הטלפון שלה וכתובת המייל איתם נרשמה.

ביטול עסקה ע"י פשוט לעצב לבד

פשוט לעצב לבד תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

 1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;

 2. אם יתגלה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;

 3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;

 4. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;

 5. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שי בשה את מחיר המוצר;

 6. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי
  מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;

 7. כאשר קיים חשש, מצד פשוט לעצב לבד שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 8. מבלי לגרוע מאמור לעיל, פשוט לעצב לבד תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אספקת המוצרים

 1. פשוט לעצב לבד תפעל כדי לספק את המוצר ללקוחה בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי ו/או העברה בנקאית אחרת.

 2. המוצר הנרכש יקבל אישור למייל ובהודעה לנייד הנרשמת ולינק לכל פעילות אינטרנטית.

 3. פשוט לעצב לבד תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת המייל, כפי שהוקלדה על ידי הלקוח ה, וכן בהודעה לנייד, על פי מספר הטלפון שנמסר לה.

 4. אך ורק המזמינה ו/או אותו אדם עבורו הזמינו את הייעוץ ו/או הקורס הדיגיטלי, הינה בעלת הזכות היחידה לצפייה בקורס.


קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן בפרק זה: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל
  וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים לפשוט לעצב לבד או לצדדים שלישיים אחרים.

 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או ו/או להקליט ו/או לצלם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם פשוט לעצב לבד התירה זאת ב מפורש בכתב ומראש.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. פרטיות משתמשות האתר חשובה לפשוט לעצב לבד והאתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לו
  על ידי המשתמשות. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרות ו/או לקוחות האתר, פשוט לעצב לבד מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשות בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

 2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה: " המידע"):
  א. מידע שאת מוסרת ביודעין. הנרשמת לאתר מאשרת שהיא מסרה את המידע אודותיה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. הלקוחה תהא אחראית באשר לנכונות המידע הנמסר על ידה;
  ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד').

 3. פשוט לעצב לבד נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

 4. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמשת, שיפור והעשרת השירותים
  והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב -SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגייה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים.

 5. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע
  אחד או יותר של פשוט לעצב לבד ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהאתר בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי. ידוע לה כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד.

 6. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי פשוט לעצב לבד בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981.

 7. הסכמת הלקוחה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שתופי פעולה ועדכונים שונים בקשר לשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכימה לקוחה לקבלת דיוור, או לא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת, להודיע לאתר על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

 8. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level ופרטי האשראי אינם נרשמים
  באתר או נשמרים בידי האתר.

 9. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, פשוט לעצב לבד לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 10. האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי - מורשית למחשבי פשוט לעצב לבד, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל פשוט לעצב לבד בפרטים הבאים:
טלפון 0524488882
דוא"ל: vered@pashut.design

bottom of page